Gökbel, Doğan – Sınır Ötesi Ticari Bilgilerin Devletlerarası Paylaşımında Gizlilik Hakkı

Right to Confidentiality in the Interstate Sharing of Cross-Border Commercial Information

ÖZET

Genel olarak verginin tarhı mükellef tarafından sağlanan ve vergi idaresinde tespit edilen bilgilere dayanılarak yapılmaktadır. Günümüzde uluslararası akışkanlığın artması ve mükelleflerin birden fazla devlet ile ticari ilişki haline geçmesi doğru vergi tutarının belirlenebilmesi için başka devletlerden işbirliği yoluyla bilgi alınmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın önlenmesi için bilgi değişimi anlaşmaları aracılığıyla isteğe bağlı ve otomatik bilgi değişimi büyük verilerin sınır ötesine geçmesine ve analiz edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum mükellef açısından “bilgilerin gizliliği hakkı” tehdit altındadır. Çalışmanın temel amacı “gizlilik hakkına” ilişkin tehditleri ortaya koymak, mükellefin korunması bağlamında tartışılan çözüm önerilerini ve Türkiye’nin taraf olduğu “bilgi paylaşımı” anlaşmaları çerçevesinde sağlanan korumayı değerlendirmektir.


Anahtar kelimeler: Dış Ticaret, Karşılıklı Bilgi Değişimi Anlaşmaları, Gizlilik Hakkı
JEL Sınıflandırması: K3, K34

The Right to Confidentiality in the Interstate Sharing of Cross-Border Commercial Information

ABSTRACT

In general, tax is levied on the basis of information provided by the taxpayer and determined by the tax administration. Today, increased international fluidity and the fact that taxpayers have commercial relations with more than one state make it necessary to obtain information from other states through cooperation in order to determine the correct tax amount. In particular, the voluntary and automatic exchange of information through information exchange agreements to prevent tax evasion and avoidance has resulted in the cross-border transfer and analysis of big data. This situation threatens the taxpayer’s “right to privacy”. The main purpose of the study is to reveal the threats to the “right to privacy”, to evaluate the solutions discussed in the context of taxpayer protection and the protection provided within the framework of “information sharing” agreements to which Turkiye is a party.

Keywords: Foreign Trade, Mutual Exchange of Information Agreements, Right to Privacy
JEL Codes: K3, K34

Doğan GÖKBEL

Doç. Dr., Öğretim Üyesi

Assoc. Prof. Dr., University Member

TR

Lise eğitimini Ankara Maliye Okulunda, Üniversite eğitimini, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ Vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırlandırılması, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği sürecinde Türkiye`nin vergilendirme yetkisi” başlıklı yüksek lisan tezi ile yüksek lisans eğitimimi ve “Mükellef hakları” başlıklı doktora tezi ile de doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim dalında görev yapmaktadır.

EN

He completed his high school education at Ankara Finance School, and his university education at Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics. He completed his master’s education with his master’s thesis titled “The limitation of taxation authority in the international arena, the taxation authority of Turkey in the process of European Union and Customs Union” at Anadolu University Social Sciences Institute, and doctoral education with the doctoral thesis titled “Taxpayer Rights”. He has been working in Anadolu University Faculty of Law, Financial Law Department since 1994.