Bulut, Mustafa Kemal – Dış Ticarette Gümrük Vergileri Yükünün Stratejik Yönetimi: Riskler ve Fırsatlar

Strategic Management Of The Burden Of Customs Dutıes In Foreign Trade: Risks and Opportunities

ÖZ

Dış ticaret işlemleri ile ilgili devletlerin doğrudan müdahalesi esas itibariyle gümrük işlemleri sürecinde meydana gelmektedir. Devletin dış ticaret alanına müdahalesinin en belirgin şekli, ithalat sırasında gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükleri getirerek yurda giren eşyanın maliyetini artırmak suretiyle iç piyasaları korumak ve ihracata yönelik teşvikler ve devlet yardımları aracılığıyla ihracatçıları desteklemektir.

Korumacılık, ticaret savaşları ve küresel salgın gibi sebeplerle dış ticarete (ithalat ve ihracata) konu eşya üzerindeki gümrük vergilerinin (gümrük vergisi ve eş etkili vergiler ile diğer mali yükler) yükü giderek artmaktadır. Bu durum, eşya üzerinde doğrudan maliyet artırıcı etki yarattığından ithalatçı/ihracatçıların rekabet gücüne ve tedarik zinciri etkinliğine olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Bu sebeple, ticari işletmelerin rekabet gücünü koruyabilmeleri için uluslararası ticarete konu eşya üzerindeki gümrük vergileri yükünü yasal düzenlemeler çerçevesinde stratejik biçimde yönetmeleri gerekmektedir.

Bu çalışmamızda, eşya üzerindeki gümrük vergileri oranını azaltmak veya bu vergilerin ödenmemesini sağlamak suretiyle ithalatçıların tedarik zinciri etkinliğini artıran ve maliyet avantajı kazandıran ve anı zamanda ihracatçıların rekabet gücünü artıran etkileri olan ve gümrük, dış ticaret ve gümrüklerde uygulanan diğer mevzuat ile ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmaların imkân tanıdığı teknik, yöntem ve enstrümanlardan nasıl yararlanılabileceği hakkında bilgiler verilecektir.

Anahtar kelimeler: Gümrük, Dış Ticaret, Gümrük Vergileri, Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler, Mali Yükler, Gümrük Vergileri Yükü, Stratejik Yönetim, Risk, Fırsat, Rekabet Gücü, Rekabet Avantajı,

Strategic Management Of The Burden Of Customs Duties In Foreign Trade: Risks and Opportunities

ABSTRACT

Direct intervention of the states related to foreign trade transactions mainly takes place during the customs procedures. The most obvious form of government intervention in foreign trade is to protect domestic markets by increasing the cost of goods entering the country by imposing customs duties and other financial charges on importation, and to support exporters through export-oriented incentives and state aids.

Due to reasons such as protectionism, trade wars and the global epidemic, the burden of customs duties (customs duty, charges having an effect to customs duties and other financial charges payable on the importation/exportation of goods) on the goods subject to foreign trade is increasing. As this situation creates a direct cost-increasing effect on the goods, it has negative effects on the competitiveness and supply chain efficiency of the importers/exporters.

For this reason, in order for commercial enterprises to maintain their competitiveness, they need to strategically manage their customs duties on goods subject to international trade within the framework of legal regulations.

In this study, the information will be given on how to utilize and benefit from the techniques, methods and instruments given by the customs, foreign trade and other laws applied in customs and bilateral and multilateral aggreements in order to increase the efficiency of the supply chain and gain the advantage in form of lowering or eliminating customs duties by the importers, as well as anabling exporters to increase their  competitiveness.

Keywords: Customs, Foreign Trade, Customs Duties, Taxes & Charges Having Eqivalent Effect to Customs Duties, Financial Charges, The Burden of Customs Duties, Strategic Management, Competitive Advantage, Competitiveness


Mustafa Kemal BULUT

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı

Consultant of Customs and Foreign Trade

TR

Mustafa Kemal Bulut, 1971 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde doğmuştur. Lise öğrenimini Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı Ankara Maliye Okulunda; üniversite öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümünde tamamlamıştır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığında bir süre görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle ayrılmış ve özel sektörde yerli ve yabancı firmada dış ticaret bölüm yöneticiliği ve dış ticaret koordinatörlüğü yapmıştır. 2001 yılından bu yana profesyonel
yaşamına tanınmış birçok yerli ve yabancı (çok uluslu) firmalara gümrük ve dış ticaret alanında teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri vererek devam etmektedir. İthalde alınan vergi ve mali yükümlülükler, gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile gümrük kaçakçılığı mevzuatı konusunda uzmanlaşmış olan Mustafa Kemal Bulut’un, “Gümrük Personeli İçin İngilizce Rehber” adında Gümrük Müsteşarlığı hizmet içi yayını olan bir el kitabı; gümrük ve dış ticaret konusunda Vergi Dünyası Dergisi, Vergi Sorunları Dergisi, Gümrük Dünyası Dergisi, Gümrükte/Ticarette Uzman Görüş Dergisi ve Dünya Gazetesi’nde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

EN

Mustafa Kemal Bulut was born in 1971 in Silifke district of Mersin. He completed his high school education at Ankara Finance School affiliated to the Ministry of Finance and Customs. He completed his university education in the Department of Business Administration at Middle East Technical University (METU). After working for a while at the Ministry of Finance and Customs and the Undersecretariat of Customs, he left voluntarily and worked as a foreign trade department manager and foreign trade coordinator in domestic and foreign companies in the private sector. Since 2001, he has been continuing his professional life by
providing technical consultancy and auditing services in the field of customs and foreign trade to many well-known domestic and foreign (multinational) companies. He is specialized in import taxes and financial obligations, customs and foreign trade
legislation, and customs smuggling legislation. He has prepared an in-service publication of the Undersecretariat of Customs, titled “English Guide for Customs Personnel”. He has also written many articles on customs and foreign trade published in Journal of Vergi Dünyası, Journal of Vergi Sorunları, Journal of Gümrük Dünyası, Journal of Gümrükte/Ticarette Uzman Görüş and the Dünya Newspaper.