Ağar, Serkan – Şirketler ile Gerçek Kişi Ortakları Arasındaki Dövize Dayalı Borç-Alacak İlişkisi

Currency Based Debt-Credit Relationship Between Companies and Real Person Partners

ÖZ

Şirket ortaklarının ve bunlarla ilişkili olan şirketlerin borç vermesi durumunun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya örtülü sermaye gibi vergi kanunlarında düzenlenen birtakım vergisel sonuçları bulunmakta ise de, bu çalışmada, konunun bu yönünden ziyade, mükelleflerin ortaklarından, iştiraklerinden veya bağlı ortaklıklarından döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak borç alması veya vermesi hususunun döviz veya dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği incelenmiş, hangi durumlarda kambiyo mevzuatı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Sermaye Hareketleri Genelgesi ile getirilen kısıtlamaların uygulanma kabiliyeti olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

Şirket ortaklarının ortağı bulundukları şirkete veya grup şirketlerinin birbirlerine dövizle borç vermelerinin, vergi idaresi, Hazine ve Cumhuriyet savcılıklarını ilgilendiren birçok yönünün olması, konuyu çok daha önemli kılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Döviz, borçlanma, sözleşme, kambiyo

Relationship Between Companies and Individual Partners Based on Foreign Currency Debt and Receivables

ABSTRACT

Although there are certain tax consequences regulated in tax laws such as concealed profit distribution or hidden capital when company partners and affiliated companies provide loans, this study focuses on whether the borrowing or lending of taxpayers from their partners, subsidiaries, or affiliated companies in foreign currency or indexed to foreign currency can be evaluated as foreign exchange or indexed contracts. It also examines under which circumstances the restrictions imposed by the Presidential Decree and the Capital Movements Communiqué of the Central Bank of the Republic of Türkiye, within the scope of exchange regulations, can be applied. The fact that the lending of foreign currency by company partners to the company they are a partner of or to group companies has various aspects concerning the tax administration, Treasury, and the Republic’s prosecutors makes the subject even more significant.

Key words: Foreign currency, borrowing, contract, exchange


Serkan AĞAR

Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Avukat

Assoc. Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Aslen Kayserili olan AĞAR; ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamış, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını da, aynı üniversitede Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) alanında yapmış, 2010 yılında Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) Doktoru unvanını kazanmıştır. 2010-2014 yılları arasında Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanlığını üstlenmiş, bu görevi esnasında “30. Yılında İdari Yargı Sempozyumu”, “Kabahatler Hukuku Sempozyumu” ve “Kentsel Dönüşüm Sempozyumu” gibi birçok etkinliğe imza atmıştır. Birçok sempozyum, konferans ve panele konuşmacı olarak katılmış, Ankara Barosu, Eskişehir Barosu ve Türkiye Barolar Birliğinde çeşitli eğitim çalışmaları yapmış, Ufuk Üniversitesinde ve Mevlana Üniversitesinde çeşitli dersler vermiş, 2021 yılında Mali Hukuk alanında Doçent unvanına hak kazanmıştır. Bugüne kadar yayınladığı birçok kitabı ve çeşitli dergilerde özellikle mali hukuk, ceza hukuku, idare hukuku ve spor hukuku ağırlıklı olmak üzere kaleme aldığı makaleleri vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Başkan Vekili olan AĞAR, aynı zamanda, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekilidir. İngilizce bilen AĞAR, evli ve 2 çocuk babasıdır.

EN

AĞAR, originally from Kayseri, completed his primary, secondary, and high school education in Ankara, and graduated from Ankara University Faculty of Law in 2002. He also completed his master’s and doctoral degrees in Public Law (Tax Law) at the same university and earned the title of Doctor of Public Law (Tax Law) in 2010. Between 2010 and 2014, he served as the Chairman of the Tax and Administrative Law Committee of the Ankara Bar Association, and during this time, he organized many events such as the “30th Administrative Judiciary Symposium”, “Offense Law Symposium”, and “Urban Transformation Symposium”. He has participated as a speaker in many symposiums, conferences, and panels, conducted various educational activities at the Ankara Bar Association, Eskişehir Bar Association, and the Turkish Bar Association, taught various courses at Ufuk University and Mevlana University, and earned the title of Associate Professor in Tax Law in 2021. AĞAR, who works at Ostim Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, has published many books and articles in various journals, particularly in the fields of tax law, criminal law, administrative law, and sports law. He is also the Vice Chairman of the Amateur Football Discipline Board (AFDB) of the Turkish Football Federation and the Vice Chairman of the High Advisory Council of the Turkish Industrialists and Businessmen Foundation (TIBF). AĞAR, who speaks English, is married and has two children.